Rotterdam, de Plussenburgh 104 appartementen

Opdrachtgever: Stichting Ouderenjuisvesting Rotterdam (SOR)

Architect: Arons & Gelauff Architecten Amsterdam